Jaw exerciser for fibrous ankylosis of the temporomandibular joint